Sign up

Terms and Conditions

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met e-Sia. Het inschrijven tot een opleidingen of examen verbindt U tot deze algemene voorwaarden.

1. Inschrijven / boeken

1.1 Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen in volgorde van ontvangst en zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging vanwege e-Sia.

1.2 Open opleidingen of examens worden steeds georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien er onvoldoende deelnemers interesse zouden tonen voor een opleiding behoudt e-Sia zich het recht voor deze opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum.

2. Annuleren

2.1 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk per post of per mail, te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven of de datum van ontvangst van de mail geldt als datum van annulering.

2.2 Annulering tot 30 kalenderdagen voor aanvang is kosteloos. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang is 50% van inschrijvingskost verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de inschrijvingskost in rekening gebracht.

2.3 Inschrijvingen vanaf 15 dagen voor de startdatum van de opleiding of examen kunnen niet geannuleerd worden en daarvoor dient de volledige prijs betaald te worden, ook wanneer men niet aanwezig was of zal zijn.

3. Niet­deelname

3.1 In geval van verhindering van een deelnemer, mag de deelnemer een vervanger laten deelnemen.

3.2 Wanneer een deelnemer niet komt opdagen voor een opleiding of examen, een opleiding niet afmaakt of wenst door te schuiven naar een volgende opleiding of examen, is de volledige inschrijvingskost verschuldigd.

3.3 Deelnemers die meer dan 15 minuten te laat aankomen kunnen geweigerd worden om deel te nemen aan de opleiding of het examen. Zij worden dan als afwezig beschouwd waarbij de inschrijvingskost volledig verschuldigd blijft.

4. Afwezigheid van de docent

Het is praktisch en economisch onmogelijk om voor iedere opleiding of examen een docent in stand­by te houden indien de ingeplande docent de dag van de opleiding plots niet beschikbaar zou zijn door ziekte of ongeval. Dergelijke gevallen worden beschouwd als overmacht. e-Sia zal de opleiding dan kosteloos op een ander moment aanbieden, maar zal verder niet aansprakelijk zijn noch moeten instaan voor enige vorm van schadevergoeding.

5. Betalen

5.1 De kost voor de opleidingen of examens dient voldaan uiterlijk een dag voor de aanvang. Zoniet is uw inschrijving niet definitief en loopt u het risico niet meer toegelaten te worden.

5.2 Bij niet­betaling uiterlijk een dag voor de aanvang is onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekesteling een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een conventionele verwijlinterest van 8% verschuldigd.

5.3 Indien u wenst te betalen door gebruik te maken van de KMO Portefeuille, dient u uw subsidieaanvraag tijdig in te dienen (Dit is bij het afsluiten van de overeenkomst). Het niet kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille of andere subsidiemogelijkheden is geen grond om de betaling van de factuur uit te stellen of te weigeren.

6. Attesten

6.1 Bij opleidingen of examens waar een attest moet voor opgemaakt worden is de éénmalige opmaak van het attest in de prijs begrepen. Duplicaten kunnen bekomen worden tegen betaling van een kostprijs van € 10,00 (incl. BTW) per attest.

6.2 De algemene regel is dat enkel diegene die op het volledige opleiding of examen aanwezig was in het bezit zal worden gesteld van een aanwezigheidsattest.

6.3 In geval van nog niet betaalde factuur wordt geen aanwezigheidsattest verschaft aan de betrokken persoon tot aan de betaling.

7. Verplaatsingsvergoeding

De verplaatsingsvergoeding is bij opleidingen die niet online zijn, tenzij anders vermeld, inbegrepen in de opleidingskost. Indien deze niet is inbegrepen wordt de afstand berekend op basis van de afstand heen en terug in Google Maps © tussen de opleidingslocatie en Ruwaardhof 15, 9080 Lochristi.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle leermiddelen gebruikt tijdens de opleiding blijven eigendom van e-Sia. Opdrachtgevers, noch deelnemers aan een opleiding kunnen enige rechten op deze intellectuele eigendommen laten gelden.

8.2 Op eenvoudig verzoek zal deelnemer alle ter informatie ter beschikking gestelde leermiddelen (zoals handboeken, flyers, enz) terug overhandigen aan e-Sia. Het is opdrachtgevers, noch deelnemers aan een opleiding toegestaan materiaal ter beschikking gesteld tijdens of na een opleiding te verkopen, kopiëren, door te geven of op welke manier dan ook te verspreiden.

8.3 Het maken van foto­, video­ en /of geluidsopnames op welke drager dan ook is tijdens de duur van de opleiding niet toegestaan.

9. Aansprakelijkheid

9.1 e-Sia wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor schade of ongeval op locatie van de opleiding, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht zich verzetten.

9.2 Evenmin kan e-Sia aansprakelijk gesteld worden voor correctheid, juistheid of volledigheid van de opleidingen.

9.3 Het gebruik van alcoholische dranken of andere geestesveranderende middelen tijdens de opleidingen is niet toegestaan. e-Sia behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren of weg te sturen wanneer het vermoeden bestaat dat deze alcohol of andere geestesveranderende middelen hebben gebruikt.

10. Bijzondere bepaling

Indien de bestemmeling van onderhavige factuur, een afzonderlijke overeenkomst met e-Sia zou hebben afgesloten, primeren de algemene voorwaarden van deze afgesloten overeenkomst op de onderhavige factuurvoorwaarden.

11. Geschillen

Alle overeenkomsten worden opgesteld volgens het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.

E-mailen of even bellen?

Contacteer ons